Surname's

Bunts have more than hundred surnames:
Alva, Bhandary, Shetty, Hegde, Rai being the most common surnames.

The entire list of Bunt Surnames is given below.

Adappa Kajava Manava Servegara
Adasu Kakwa Manaae Sheba
Adhyantaya Kambali Naadava Sheka
Arasa Kanthiva Nonda Shetty
Ariga Kanjava Nayara Shettyvala
Athikari Karyal Nanaya Sooda
Ajila Kayya Nayaga Sorapa
Ajri Kille Naik Sulae
Alva Konde Pala Tanjiva
Athre Kothari Paradi Tholara
Attara Kudre Padyar Vala
Banga Kundahegde Pakkala Varma
Ballala Kundade Palae

 

Bangara Mada Pandyi
Bhandary Mana Patlashetty
Banta Mardi Payyade
Bari Marla Payyahegde
Bhoja Marala Payyani
Binnage Maddala Pegde
Brana Menda Pergade
Budale Mallala Punja
Bunnala Malli Puvani
Bythani Marthe Rai
Chauta Melanta Raja
Dore Menava Samani
Gambhira Menda Santa
Hegde Mugayya Samanta
Horuva Mudya Sankaya
Kava Mukkala Semita
Kadamba Munda(Mundera) Senava